කාටූන් ඩිජිටල් උෂ්ණත්වමානය

 • ළදරු කාටූන් සායනික ඩිජිටල් උෂ්ණත්වමානය

  ළදරු කාටූන් සායනික ඩිජිටල් උෂ්ණත්වමානය

  • ළදරු කාටූන් සායනික ඩිජිටල් උෂ්ණත්වමානය
  • ආදරය කරන ළදරුවන් සඳහා විවිධ මෝස්තර
  • නම්යශීලී හිස වඩාත් සුවපහසුයි
  • අවසාන මිනුම් ප්‍රතිඵලය ඔබගේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ගබඩා කර ඇත
  • ස්වයංක්‍රීයව වසා දැමීමෙන් බලය ඉතිරි කර ගත හැක
  • ශරීර උෂ්ණත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත, වේගවත් හා නිවැරදි ක්රමයක්