අධෝරක්ත උෂ්ණත්වමානය

 • ස්පර්ශ නොවන අධෝරක්ත නළල උෂ්ණත්වමානය

  ස්පර්ශ නොවන අධෝරක්ත නළල උෂ්ණත්වමානය

  • ස්පර්ශ නොවන අධෝරක්ත නළල උෂ්ණත්වමානය
  • ශරීරය සහ වස්තුව ආකෘති දෙකක්
  • ඔබේ උෂ්ණත්වය දැක්වීමට වර්ණ තුනක් පසුබිම් ආලෝකය
  • ℃/℉ මාරු කළ හැකිය
  • වේගවත් හා නිවැරදි
  • රෝහල, නිවස, දුම්රිය ස්ථානය, බස් නැවතුම්පොළ, ගුවන් තොටුපළ සහ කාර්යාල ආදිය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ