සින්ක් මිශ්ර ලෝහ වෙදනලාව

 • Sprague Rappaport වෙදනලාව

  Sprague Rappaport වෙදනලාව

  • Sprague rappaport වෙදනලාව
  • ද්විත්ව නල
  • ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය හිස
  • දිගු PVC නළය
  • සින්ක් මිශ්‍ර ලෝහ හිස, PVC නළය, මල නොබැඳෙන වානේ කන් කොක්ක
  • බහු කාර්යය
  • සාමාන්‍ය ඇසස්කල්ටේෂන් වලදී බහුලව භාවිතා වේ